egulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego ginsengkoreanski.pl, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

Działalność sklepu internetowego ginsengkoreanski.pl, sprzedaż detaliczna i obsługa klienta prowadzona jest przez Korean Ginseng Kft.

Dane usługodawcy
Nazwa firmy: Koreai Ginseng Kft.
Siedziba: Węgry 5100 Jászberény, Fáy András utca 30.1.
Numer identyfikacji podatkowej: HU27046861
Numer telefonu: +36 70 339 2413
E-mail: hello@ginsengkoreanski.pl

Nazwa, adres, adres e-mail dostawcy usług hostingowych:
Shopify Inc.
Siedziba: 150 Elgin St, Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Kanada,
Numer telefonu:  +18883290139,
E-mail: support@shopify.com

1. Definicje

1. Administrator danych osobowych– Sprzedawca.

2. Czas dostawy – czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionego towaru.

3. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane określonemu przewoźnikowi, czas ten nie obejmuje czasu dostawy.

4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.

6. Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna,
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
– która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Konto Klienta – usługo elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

10. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości towarów.

11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

12. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.

13. Sprzedawca – Koreai Ginseng Kft., Siedziba: Węgry 5100 Jászberény, Fáy András utca 30.1., Numer identyfikacji podatkowej: HU27046861, Numer telefonu: +36 70 339 2413, E-mail: hello@ginsengkoreanski.pl

14. Sklep internetowy – strona internetowa dostępna pod domeną ginsengkoreanski.pl, za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.

17. Towar/Produkt – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

18. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

19. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

20. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.

21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).

22. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą.

2. Informacje ogólne

1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami oraz do Przedsiębiorców, korzystających ze sklepu internetowego. Dodatkowe postanowienia skierowane tylko do Przedsiębiorców zostały ujęte w § 10 Przedsiębiorcy (tj. Klientów dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową). Pozostała część regulaminu ma zastosowanie zarówno w stosunku do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców).

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej sklepu.

4. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę.

5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są                                     na stronie sklepu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.

6. Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych podanych na stronie internetowej sklepu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.

7. Wszystkie informacje zawarte w sklepie Internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.

8. Użytkowanie sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej sklepu.

9. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

10. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami, np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznych, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.

11. Sprzedawca ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, ich warunki każdorazowo zostaną podane na stronie sklepu. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.

3. Korzystanie ze sklepu internetowego

1. Zakupy w sklepie internetowym są możliwe bez zakładania konta.

2. W celu przeglądania asortymentu sklepu nie jest wymagane zakładanie konta.

3. Sprzedaż towarów dostępnych w sklepie internetowym odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta.

4. Klient ma możliwość złożenia takiego zamówienia bez konieczności dokonania logowania na konto, bezpośrednio po dodaniu towaru do koszyka.

5. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www może jednak wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności sklepu internetowego.

6. W celu prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia w sklepie, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.

7. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie zawierają natomiast informacji odnośnie cen dostaw i kosztów z nimi związanych.

8. O kosztach dostawy,  które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży oraz o kwocie końcowej do zapłaty wraz z podatkami, Klient zostanie poinformowany na stronie sklepu internetowego w czasie składania zamówienia w formularzu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

9. Koszty związane z dostępem do sieci internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą swojego dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych podanych podczas składania zamówienia.

4. Zasady składania zamówienia

1. Sprzedawca nie zawiera umów z osobami niepełnoletnimi. Akceptując regulamin kupujący oświadcza, że ​​ma ukończone 18 lat.

2. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać w zależności od dostępności online. Zwykle oznacza to dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Zamówienie składane jest za pośrednictwem sklepu internetowego.

4. W celu złożenia zamówienia Klient w pierwszej kolejności powinien skompletować zamówienie i wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, którym jest zainteresowany, a następnie dodać do koszyka klikając przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do konta lub dokonanie zamówienia bez konieczności rejestracji w panelu.  Klient do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” ma możliwość edytowania zamówienia.

5. Klient po dokonaniu wyboru towarów, skompletowaniu całego zamówienia i wskazaniu jednego ze sposobów dostawy oraz formy płatności z dostępnych w sklepie, akceptuje treść regulaminu i polityki prywatności, a także potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail.; co jest jednoznaczne z zawarciem umowy i ma skutki prawne w myśl obowiązujących przepisów z zakresu zawierania umów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

5. Płatność i dostawa

1. Ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy (szczególności opłat za transport, dostarczenia i usług pocztowych).

2. Towary są dostarczane Klientowi zgodnie ze sposobem wybranym w trakcie składania zamówienia.

3. Sprzedawca umożliwia następujące metody dostawy zamówionego towaru:

  • Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej,
  • Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej pobraniowej,
  • Klient może skorzystać z odbioru przesyłki za pomocą paczkomatu,

4. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony towar:

  • płatność za pobraniem,
  • Możesz wygodnie płacić kartą bankową za pośrednictwem systemu Stripe.
  • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Nazwa firmy: Koreai Ginseng Kft.
Nazwa i adres banku: OTP Bank Nyrt., Węgry, 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Numer konta bankowego, IBAN: HU26117450352675657400000000
BIC (S.W.I.F.T.): OTPVHUHB

5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy, a także dostępnych płatności zamieszczone są na stronie sklepu internetowego w zakładce „Warunki dostawy i płatności”.

6. Sprzedawca każdorazowo dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru fakturą VAT na życzenie Klienta, która jest automatycznie przesyłana na podany w momencie wysłania zamówienia (w momencie nadania przesyłki) adres e-mail.

7. Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności (płatności elektroniczne), jest on zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

8. Jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od kuriera, zobowiązany jest on do dokonania jej bezpośrednio przy odbiorze osobistym towaru.

9. Dostawa towaru odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, na adres podany w trakcie składania zamówienia.

10. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

11. Koszt wysyłki zamówionego towaru uzależniony jest od kraju, do którego towar ma zostać wysłany, a także od wartości przesyłki.

6. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar, który jest przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

2. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi pod adres wskazany w trakcie składania zamówienia przez wybranego kuriera/przewoźnika.

3. Zamówiony towar każdorazowo jest zapakowany w sposób, który odpowiada jego właściwościom. Sprzedawca zapewnia, że dany towar jest odpowiednio zabezpieczony do transportu, w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu, zalaniu itp.

4. Sprzedawca informuje Klienta o wydaniu towaru kurierowi przesyłając stosowną informację na podany adres e-mail, stanowiąca potwierdzenie.

5. Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybory sposobu doręczenia i może on ulec zmianie w zależności od wybranego środka transportu.

6. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi zgodnie z jego wyborem.

7. Przewidywany czas dostawy do Polski od zamówienia: 3 dni robocze (w niektórych przypadkach może to być 5-6 dni roboczych).

8. Jeżeli Klient wybrał płatności przelewem, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności lub kartą płatniczą (kredytową lub debetową) za zamówiony towar, to początek terminu dostawy rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

9. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym zmiany sposobu doręczenia oraz ustalenia nowego terminu dostawy.

10. Po otrzymaniu przesyłki, Klient lub osoba upoważniona powinna w miarę możliwości zbadać paczkę czy nie jest ona uszkodzona, zalana, czy zawartość opakowania jest nienaruszona. Klient powinien w miarę możliwości w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

11. W przypadku, gdy towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą do Klienta o nieprzyjmowanie przesyłki. Powyższe zalecenia w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych regulaminem. Zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie wskazanego powyżej protokołu towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.

7. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny.

2. Powyżej wskazane prawo do odstąpienia przysługuje od momentu objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazanej przez niego innej osoby niż przewoźnik zamówionego towaru.

3. Jeżeli przedmiot umowy obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin na odstąpienie wygasa po upływie 14 dni od momentu dostarczenia ostatniej z zamówionej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 regulaminu.

5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku i w terminie 14 dni zwraca mu płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

7. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął zlecenie do realizacji, oferta przestaje wiązać.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu zamówionego towaru na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

10. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. W przypadku, gdy zwracany towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany w zwykłym trybie pocztą, Sprzedawca informuje wówczas Klienta będącego Konsumentem o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej sklepu.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego towaru.

13. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

W przypadku sprzedawanych w sklepie internetowym suplementów diety, produktów mających bezpośredni kontakt z organizmem człowieka, otwarcia opakowania zabezpieczającego zawartość produktu, otwarcia wieczka higienicznie zamykanego pojemnika lub widocznej zmiany zawartości lub ilości treści może spowodować wygaśnięcie prawa klienta do odstąpienia od umowy.

 

8. Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.

2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilny w szczególności w artykułach od 556 do 576.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną.

4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@ginsengkoreanski.pl

5. Jeżeli uprawnienia te wykonuje Klient będący Konsumentem, koszty dostawy są po stronie Sprzedawcy.

6. Koszty wymiany reklamowanego towaru ponosi sprzedawca.

9. Suplementy diety

1. Sprzedawca informuje, że dostępne na stronie sklepu suplementy diety są żywnością, a nie lekami.

2. Sprzedawane suplementy diety nie mają charakteru leczniczego, a jedynie mogą wspomagać funkcjonowanie organizmu.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Sprzedawca informuje, iż pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest unijna platforma internetowa, tzw. Platforma ODR. Klient ma prawo do skorzystania z niej. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów.

3. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:

a) Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),

b) Klient będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c) Klient będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a sklepem. W tym celu może skorzystać  z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),

d) Klient będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.

2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.

3. Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

12. Prawa autorskie

1. Zawartość Serwisu może być kopiowana i wykorzystywana w całości lub w części za dobową opłatą najmu w wysokości 650 zł + VAT, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu. Sprawdzimy zawartość (jak długo kopia była dostępna) na http://archive.org/web/.

2. Wykorzystywanie wykraczające poza użytek prywatny – np. przechowywanie w bazie danych, przesyłanie, publikowanie lub pobieranie, komercjalizacja – możliwe jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy.

13. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.11.2022 r.