1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny.

2. Powyżej wskazane prawo do odstąpienia przysługuje od momentu objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazanej przez niego innej osoby niż przewoźnik zamówionego towaru.

3. Jeżeli przedmiot umowy obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin na odstąpienie wygasa po upływie 14 dni od momentu dostarczenia ostatniej z zamówionej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 regulaminu.

5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku i w terminie 14 dni zwraca mu płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

7. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął zlecenie do realizacji, oferta przestaje wiązać.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu zamówionego towaru na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

10. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. W przypadku, gdy zwracany towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany w zwykłym trybie pocztą, Sprzedawca informuje wówczas Klienta będącego Konsumentem o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej sklepu.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego towaru.

13. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

W przypadku sprzedawanych w sklepie internetowym suplementów diety, produktów mających bezpośredni kontakt z organizmem człowieka, otwarcia opakowania zabezpieczającego zawartość produktu, otwarcia wieczka higienicznie zamykanego pojemnika lub widocznej zmiany zawartości lub ilości treści może spowodować wygaśnięcie prawa klienta do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

1. Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą.

2. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

3. Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

4. Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.
Klient proszony jest o zwrot towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres:

Nazwa firmy: Koreai Ginseng Kft.
Siedziba: Węgry 5100 Jászberény, Fáy András utca 30.1.

5. Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia towaru.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.